Parlamentné voľby na Slovensku a možnosť voliť zo zahraničia

Parlamentné voľby sú v každom demokratickom štáte základnou formou volieb zástupcov do zákonodarného zboru. Keďže aj Slovenská republika je demokratickým štátom, rovnako aj u nás sa každé štyri roky konajú parlamentné voľby, v rámci ktorých si občania volia zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky.

Princípy parlamentných volieb na Slovensku

Princípy parlamentných volieb na Slovensku sú zakotvené v základnom zákone štátu, teda v Ústave Slovenskej republiky. Podľa nej je volebné právo na Slovensku všeobecné, rovné, priame a tajné. Čo to znamená? Všeobecnosť volebného práva je charakterizovaná tým, že každý z občanov republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov, má právo voliť. Rovnosť znamená to, že každý hlas má rovnakú váhu. Takže každý občan môže hlasovať len raz, má jediný hlas a tento jeho hlas má rovnakú váhu, ako hlas akéhokoľvek iného občana. Hlasy všetkých občanov sú si teda rovné. Priamosť znamená, že každý občan musí hlasovať vo voľbách priamo, a teda bez sprostredkovateľa. A nakoniec tajnosť hlasovania označuje to, že volič musí odovzdať svoj hlas tajne, vo vyhradenom a na to určenom priestore vo volebnej miestnosti.

Ako sa zúčastniť parlamentných volieb zo zahraničia?

Zúčastniť sa parlamentných volieb môžu aj občania Slovenskej republiky, ktorí však nežijú na našom území. Voliť teda môžu zo zahraničia. Spôsob volieb zo zahraničia je upravený v § 57 až § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Podľa tohto zákona môžu voliť občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území republiky a tiež tí, ktorí majú trvalý pobyt na území republiky, no v čase konania volieb sa zdržiavajú v zahraničí. O možnosť voliť musia takýto občania požiadať písomne. V prípade, že nemajú trvalý pobyt na území SR, túto žiadosť adresujú Ministerstvu vnútra. Ak majú trvalý pobyt na území SR, žiadosť adresujú obci, v ktorej majú trvalé bydlisko. Následne dostanú poštou obálku s hlasovacími lístkami a poučením o tom, ako hlasovať. Parlamentné voľby teda už nemusia byť tabu ani pre tých, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí.

 

Autorské právo: ververidis / 123RF Reklamní fotografie