Browse Category: Nezaradené

Parlamentné voľby na Slovensku a možnosť voliť zo zahraničia

Parlamentné voľby sú v každom demokratickom štáte základnou formou volieb zástupcov do zákonodarného zboru. Keďže aj Slovenská republika je demokratickým štátom, rovnako aj u nás sa každé štyri roky konajú parlamentné voľby, v rámci ktorých si občania volia zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky.

Princípy parlamentných volieb na Slovensku

Princípy parlamentných volieb na Slovensku sú zakotvené v základnom zákone štátu, teda v Ústave Slovenskej republiky. Podľa nej je volebné právo na Slovensku všeobecné, rovné, priame a tajné. Čo to znamená? Všeobecnosť volebného práva je charakterizovaná tým, že každý z občanov republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov, má právo voliť. Rovnosť znamená to, že každý hlas má rovnakú váhu. Takže každý občan môže hlasovať len raz, má jediný hlas a tento jeho hlas má rovnakú váhu, ako hlas akéhokoľvek iného občana. Hlasy všetkých občanov sú si teda rovné. Priamosť znamená, že každý občan musí hlasovať vo voľbách priamo, a teda bez sprostredkovateľa. A nakoniec tajnosť hlasovania označuje to, že volič musí odovzdať svoj hlas tajne, vo vyhradenom a na to určenom priestore vo volebnej miestnosti.

Ako sa zúčastniť parlamentných volieb zo zahraničia?

Zúčastniť sa parlamentných volieb môžu aj občania Slovenskej republiky, ktorí však nežijú na našom území. Voliť teda môžu zo zahraničia. Spôsob volieb zo zahraničia je upravený v § 57 až § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Podľa tohto zákona môžu voliť občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území republiky a tiež tí, ktorí majú trvalý pobyt na území republiky, no v čase konania volieb sa zdržiavajú v zahraničí. O možnosť voliť musia takýto občania požiadať písomne. V prípade, že nemajú trvalý pobyt na území SR, túto žiadosť adresujú Ministerstvu vnútra. Ak majú trvalý pobyt na území SR, žiadosť adresujú obci, v ktorej majú trvalé bydlisko. Následne dostanú poštou obálku s hlasovacími lístkami a poučením o tom, ako hlasovať. Parlamentné voľby teda už nemusia byť tabu ani pre tých, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí.

 

Autorské právo: ververidis / 123RF Reklamní fotografie

Parlamentné voľby. Aký je volebný systém na Slovensku?

Chystáte sa k volebným urnám po prvýkrát? Alebo ste sa jednoducho o parlamentné voľby a volebný systém nikdy nezaujímali? V tom prípade si prečítajte nasledujúce riadky, v ktorých sa dozviete čosi o volebnom systéme pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Parlamentné voľby – základné informácie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú každé štyri roky, a to vždy v sobotu. Trvajú len jeden deň, pričom priebežné výsledky volieb sú známe spravidla v ten istý deň, neskoro v noci. Zatiaľ čo oficiálne výsledky volieb sú oznamované nasledujúci deň, teda v nedeľu. Cieľom týchto volieb je zvoliť si zástupcov rôznych politických strán, ktorí sa tak stanú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Platí zásada, že voľby do Národnej rady sú priame, rovné a tajné.

Volebný systém na Slovensku

Vo všeobecnosti rozlišujeme tri typy volebných systémov, a to tieto:

  • Väčšinový volebný systém
  • Systém pomerného zastúpenia
  • Zmiešaný, respektíve kombinovaný volebný systém.

Na Slovensku sa uplatňuje volebný systém pomerného zastúpenia, pričom všeobecné princípy volebného systému v Slovenskej republike sú definované v Ústave SR, ktorá je základným zákonom štátu. Aké sú teda základné zásady a znaky parlamentných volieb na Slovensku?

Voličská základňa na Slovensku je rozdelená do volebných obvodov, pričom každý z týchto obvodov má približne rovnaký počet voličov. V deň volieb voliči dostanú vo volebných miestnostiach hromadné kandidátne listiny jednotlivých politických strán. Tieto listiny obsahujú mená všetkých kandidátov, pričom volič si z nich vyberie kandidátov jedinej politickej strany. Tým môže takisto udeliť preferenčné hlasy. To znamená, že uprednostní určitých kandidátov konkrétnej politickej strany tým, že ich mená na kandidátnej listine zakrúžkuje. Po zrátaní výsledkov volieb sú mandáty v Národnej rade rozdeľované medzi jednotlivé politické strany v závislosti od toho, koľko hlasov vo voľbách získali. To znamená, že v Národnej rade získavajú jednotlivé politické strany pomerné zastúpenie. Výhodou tohto volebného systému je možnosť zastúpenia rôznych politických názorov a záujmov.

 

Autorské právo: bizoon / 123RF Reklamní fotografie